โรงพยาบาลคุณภาพ คู่คุณธรรม

  • ซื่อสัตย์
  • รับผิดชอบ
  • มีน้ำใจ

นโยบายองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ

นโยบายโรงพยาบาลสีเขียว

Covid-19

หน่วยงานใน รพ.พะเยา

คู่มือการใช้บริการห้องชันสูตรโรค

ตารางการให้บริการคลินิก ในโรงพยาบาลพะเยา

ข้อมูลข่าวสาร
ผลงานดีเด่นและเกียรติคุณที่ โรงพยาบาลพะเยา ได้รับ
Total 19 items.
#รูปภาพหัวเรื่องโดย
1yiiผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา มอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ "วัฒนคุณาธร” ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2563ศาลากลางจังหวัดพะเยา
2yiiบุคลากรโรงพยาบาลพะเยา เข้ารับใบประกาศเกียรติบัตรข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2561ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
3yiiโรงพยาบาลพะเยา เข้ารับโล่รางวัลจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เนื่องในวันคนพิการสากลประจำปี 2561ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา
4yiiโรงพยาบาลพะเยา เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบมาตรฐานบริการสุขภาพ สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต ๑ จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ และ รับใบประกาศเกียรติคุณโรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่
5yiiโรงพยาบาลพะเยา รับโล่รางวัล "บุคคลและองค์กรต้นแบบด้านการส่งเสริมสุขภาพและดูแลผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๑ห้องประชุม ๑ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
6yiiบุคลากรโรงพยาบาลพะเยา เข้ารับใบประกาศนียบัตรผู้มีผลงานเด่น ประจำปี 2561โรงแรมเกทเวย์ จังหวัดพะเยา
7yiiผลงานรางวัลนำเสนองานวิจัย" ประสิทธิภาพของการให้ยาขับเหล็กชนิดฉีด Desferoxamine ร่วมกับการกิน Deferiprone เทียบกับการกิน Deferiprone อย่างเดียวในกลุ่มผู้ป่วยธาลัสซีเมีย ชนิดพึ่งพาเลือดโรงพยาบาลพะเยา"ครั้งที่ 11ห้องประชุมชั้น 8 โรงพยาบาลลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
8yiiรางวัลผลงานพัฒนาคุณภาพระดับดี "การพัฒนาระบบบริการผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและการจัดตั้ง Stroke Unit โรงพยาบาลพะเยา"ห้องดวงตะวันแกรนด์บอลรูม โรงแรมดวงตะุวัน จังหวัดเชียงใหม่
9yiiผลงานรางวัลนำเสนองานวิจัย "เปรียบเทียบ ผลการประเมินความรุนแรงของโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังระหว่างการใช้แบบประเมินรูปหน้า และแบบประเมินรูปเหรียญมูลค่าต่าง ๆ เทียบกับแบบประเมินมาตรฐานของต่างประเทศ" ครั้งที่ 11ห้องประชุมชั้น 8 โรงพยาบาลลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
10yiiผลงานรางวัลวิจัยดีเด่น "ความชุกของการบาดเจ็บที่เกี่ยวเนื่องจากการทำงานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลพะเยา"ครั้งที่ 11ห้องประชุมชั้น 8 โรงพยาบาลลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
11yiiผลงานรางวัลวิจัยดีเด่น "ประสิทธิผลของแนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับป้องกันการเกิดแผลกดทับในผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง" ครั้งที่ 11ห้องประชุมชั้น 8 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลลำปาง
12yiiโรงพยาบาลพะเยา รับรางวัล"โล่ห์เกียรติคุณ สำหรับหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนและร่วมดำเนินงานด้านอาหารปลอดภัยอย่างเข้มแข็ง"โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
13yiiโรงพยาบาลพะเยา รับรางวัล "การใช้ระบบสินไหมอัตโนมัติ ดีเด่น 7 ปี ซ้อน" e-Claim Awards 2017ห้องประชุม 3 โภชนาการ โรงพยาบาลพะเยา
14yiiพิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ หอประชุมเอื้องคำ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา
15yiiผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา รับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่น(ระดับประเทศ) ประจำปี 2560 ณ ทำเนียบรัฐบาล ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล
16yiiโรงพยาบาลพะเยาร่วมงานแถลงข่าวความสำเร็จโครงการพัฒนาต้นแบบโรงพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพด้านการจัดบริการอาหารสุขภาพลดหวานมันเค็ม ห้องสัมมนา 2-3 ชั้น P.3 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ซอยศูนย์วิจัย
17yiiโรงพยาบาลพะเยา ได้รับผลงานวิชาการดีเด่น ประเภทนำเสนอด้วยวาจา ประจำปี 2559 หน่วยงานจ่ายกลางโรงพยาบาลพะเยา
18yiiรางวัลผลงานดีเด่น "ด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 8"โรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนแวนชั่น กรุงเทพมหานคร
19yiiรางวัล e-Claim Awards ประจำปี 2559หน่วยงานศูนย์จัดเก็บรายได้ โรงพยาบาลพะเยา

ปฏิทิน-กิจกรรม

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา

นโยบายการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม

คลินิกโรคจากการทำงาน กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรมทั้งหมด....