โรงพยาบาลคุณภาพ คู่คุณธรรม

  • ซื่อสัตย์
  • รับผิดชอบ
  • มีน้ำใจ

รพ.พะเยา

นโยบายองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ

นโยบายโรงพยาบาลสีเขียว

ITA รพ.พะเยา

Covid-19

หน่วยงานใน รพ.พะเยา

คู่มือการใช้บริการห้องชันสูตรโรค

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กระทรวงสาธารณสุข(PDPA_Moph)

หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข(PDPA)

ประกาศค่าธรรมเนียมพิจารณาโครงการฯจริยธรรมวิจัยในมนุษย์

ประกาศจากโรงพยาบาลพะเยา

ข้อมูลข่าวสาร
ผลงานดีเด่นและเกียรติคุณที่ โรงพยาบาลพะเยา ได้รับ
Total 10 items.
#รูปภาพหัวเรื่องโดย
1yiiผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา มอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ "วัฒนคุณาธร” ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2563ศาลากลางจังหวัดพะเยา
2yiiบุคลากรโรงพยาบาลพะเยา เข้ารับใบประกาศเกียรติบัตรข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2561ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
3yiiโรงพยาบาลพะเยา เข้ารับโล่รางวัลจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เนื่องในวันคนพิการสากลประจำปี 2561ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา
4yiiโรงพยาบาลพะเยา เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบมาตรฐานบริการสุขภาพ สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต ๑ จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ และ รับใบประกาศเกียรติคุณโรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่
5yiiโรงพยาบาลพะเยา รับโล่รางวัล "บุคคลและองค์กรต้นแบบด้านการส่งเสริมสุขภาพและดูแลผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๑ห้องประชุม ๑ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
6yiiบุคลากรโรงพยาบาลพะเยา เข้ารับใบประกาศนียบัตรผู้มีผลงานเด่น ประจำปี 2561โรงแรมเกทเวย์ จังหวัดพะเยา
7yiiโรงพยาบาลพะเยาร่วมงานแถลงข่าวความสำเร็จโครงการพัฒนาต้นแบบโรงพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพด้านการจัดบริการอาหารสุขภาพลดหวานมันเค็ม ห้องสัมมนา 2-3 ชั้น P.3 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ซอยศูนย์วิจัย
8yiiโรงพยาบาลพะเยา ได้รับผลงานวิชาการดีเด่น ประเภทนำเสนอด้วยวาจา ประจำปี 2559 หน่วยงานจ่ายกลางโรงพยาบาลพะเยา
9yiiรางวัลผลงานดีเด่น "ด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 8"โรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนแวนชั่น กรุงเทพมหานคร
10yiiรางวัล e-Claim Awards ประจำปี 2559หน่วยงานศูนย์จัดเก็บรายได้ โรงพยาบาลพะเยา

ปฏิทิน-กิจกรรม

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา

นโยบายการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม

คลินิกโรคจากการทำงาน กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม