• คลินิกโรคจากการทำงาน กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม ตึกอุบัติเหตุชั้น 3 โรงพยาบาลพะเยา โทร 054-409300 ต่อ 1572

 • 2 days ago

  ภาพกิจกรรม

 • คลินิกโรคจากการทำงาน งานอาชีวอนามัย

  จัดบริการอาชีวอนามัยในคนทำงานเพื่อการดูแลสุขภาพอนามัยของคนทำงานให้มีสภาวะสมบูรณ์ดี
  ทั้งร่างกาย จิตใจ รวมทั้งมีความปลอดภัยจากความเสี่ยงต่างๆที่อาจเกิดจากสภาพแวดล้อมและสภาพการทำงานในสถานประกอบการ
 • งานบริการอาชีวอนามัย มีอะไรบ้าง?

  - รับปรึกษา ตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคจากการทำงาน
  - บริการตรวจสุขภาพเพื่อค้นหาความผิดปกติตั้งแต่เริ่มแรก
  - ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานและก่อนออกจากงาน
  - ตรวจสุขภาพประจำปี
  - ตรวจสุขภาพตามความเสี่ยงจากการทำงาน
  - จัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพคนทำงาน
 • การตรวจพิเศษด้วยเครื่องมืออาชีวเวชศาสตร์ โดยทีมพยาบาลอาชีวอนามัย

  - การตรวจสมรรถภาพการได้ยิน
  - การตรวจสมรรถภาพการมองเห็น
  - การตรวจสมรรถภาพปอด
 • รายการตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลพะเยา

  1. วัดความดันโลหิต ชั่งน้ำหนัก วัดความสูง คำนวณดัชนีมวลกาย
  2. ตรวจร่างกายโดยแพทย์ 50 บาท
  3. การตรวจเลือด
  - ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC) 90 บาท
  - ระดับน้ำตาลในเลือด (FBS) 40 บาท - ระดับไขมันในเลือด (Cholesterol, Triglyceride) 120 บาท
  - ระดับกรดยูริก (Uric acid) 60 บาท
  - การทำงานของตับ (SGOT, SGPT, Alk. Phos.) 150 บาท
  - การทำงานของไต (BUN, Creatinine) 100 บาท
  4. การตรวจปัสสาวะ (Urine Analysis) 50 บาท
  5. ตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด (Urine amphetamine) 150 บาท
  6. ตรวจภาพรังสีทรวงอก (CXR Digital) 220 บาท
  7. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) 200 บาท
  8. ตรวจอุจจาระหาพยาธิ (Stool exam.) 40 บาท
  ตรวจอุจจาระเพาะเชื้อ (Stool culture) 200 บาท
  9. ตรวจตามความเสี่ยงจากการทำงาน ได้แก่ ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน สมรรถภาพปอด สมรรถภาพการมองเห็น รายการละ 80 บาท
  10. กิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ
  หมายเหตุ: รายการที่ 1 และ 10 บริการฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ค่าบริการแต่ละรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลง