โรงพยาบาลพะเยา รับการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติรอบที่ 1/2564

ชื่องานโรงพยาบาลพะเยา รับการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติรอบที่ 1/2564
รายละเอียดวันที่ 22 มกราคม 2564 เวลา 08.30 น. นายแพทย์ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 1 และคณะตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 1/2564 เข้ารับฟังการนำเสนอสรุปผลการดำเนินงาน เป้าหมาย ปัญหา อุปสรรคข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ตามประเด็นการตรวจราชการ โดยมี

นายแพทย์ศุภชัย บุญอำพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ในหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 1 ให้การต้อนรับและร่วมรับฟังบรรยาย ณ ห้องประชุม 7A ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา จังหวัดพะเยา พร้อมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม หอผู้ป่วยแยกโรค (Cohort ward )
สถานที่ห้องประชุม 7ศูนย์แพทย์ศาสตรศีกษาชั้นคลินิก
ชื่อเจ้าของผลงานงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไปโรงพยาบาลพะเยา