โรงพยาบาลพะเยา เข้าร่วมประชุมคณะทำงานจัดการการให้วัคซีนป้องกันโรคโควิด19

ชื่องานโรงพยาบาลพะเยา เข้าร่วมประชุมคณะทำงานจัดการการให้วัคซีนป้องกันโรคโควิด19
รายละเอียดวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา มอบหมายให้ นายแพทย์อนันต์ มาลัยรุ่งสกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานบริหารจัดการการให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด19) จังหวัดพะเยา เพื่อติดตามความก้าวหน้าและการเตรียมความพร้อมการบริหารจัดการการให้วัคซีนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดพะเยา ซึ่งจังหวัดพะเยามีแผนการเข้าถึงวัคซีนในระยะที่ 2 พร้อมกันทั่วประเทศในช่วงเดือนพฤษภาคม- ธันวาคม 2564 ในที่ประชุมคณะทำงานได้ร่วมพิจารณาโครงสร้างแผนปฏิบัติการการบริหารจัดการการให้บริการวัคซีนโควิด19 ทั้ง 5 ด้าน ประกอบด้วย ระบบสารสนเทศรองรับการให้บริการวัคซีน การสื่อสารให้ความรู้แก่ประชาชน การให้บริการวัคซีน การเฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์ภายหลังได้รับวัคซีนและกำกับติดตามผลการดำเนินงาน รวมทั้งกำหนด Timelineในการกำกับติดตาม การเตรียมความพร้อมการให้บริการวัคซีน จังหวัดพะเยา ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ตลอดจนทบทวนความพร้อมด้านอุปกรณ์ เวชภัณฑ์ ระบบห่วงโซ่ความเย็น ทั้งนี้เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายทุกคนเข้าถึงวัคซีนที่มีคุณภาพ ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ โดย นายแพทย์ศุภชัย บุญอำพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา เป็นประธาน ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
สถานที่ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
ชื่อเจ้าของผลงานงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไปโรงพยาบาลพะเยา