โรงพยาบาลพะเยา เข้าร่วมประชุมทางไกล VDO Conference ติดตามความก้าวหน้าการบริหารงบประมาณ รายการงบลงทุน ของหน่วยงานภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่องานโรงพยาบาลพะเยา เข้าร่วมประชุมทางไกล VDO Conference ติดตามความก้าวหน้าการบริหารงบประมาณ รายการงบลงทุน ของหน่วยงานภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รายละเอียดวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา มอบหมายให้ จสอ.วิริยะภูมิ จันทร์สุภาเสน รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร เข้าร่วมประชุมทางไกล VDO Conference เพื่อติดตามความก้าวหน้าการบริหารงบประมาณ รายการงบลงทุน ของหน่วยงานภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดย นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
สถานที่ห้องประชุม 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
ชื่อเจ้าของผลงานงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไปโรงพยาบาลพะเยา