โรงพยาบาลพะเยา ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้บริการวัคซีนโควิด 19 ในสถานการณ์การระบาดปี 2564 ของประเทศไทย ผ่าน VDO Conference

ชื่องานโรงพยาบาลพะเยา ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้บริการวัคซีนโควิด 19 ในสถานการณ์การระบาดปี 2564 ของประเทศไทย ผ่าน VDO Conference
รายละเอียดวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 น. นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา มอบหมายให้ นายแพทย์อนันต์ มาลัยรุ่งสกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ และผู้รับผิดชอบงานวัคซีนของโรงพยาบาลพะเยา ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วัคซีนโควิด 19 แนวทางการให้วัคซีนโควิด 19 และอาการภายหลังได้รับวัคซีน ผ่านระบบ VDO Conference โดยมี นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานการประชุม เพื่อให้บริการวัคซีนโควิด 19 ในสถานการณ์การระบาดปี 2564 ของประเทศไทย ลดอัตราการป่วยรุนแรง การเสียชีวิต รวมถึงลดค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้ป่วยของภาครัฐ รวมทั้งการเฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์ภายหลังได้รับวัคซีน ในเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ตลอดจนทบทวนความพร้อมด้านอุปกรณ์ เวชภัณฑ์ ระบบห่วงโซ่ความเย็น เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายทุกคนเข้าถึงวัคซีนที่มีคุณภาพ ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุม 7B ศูนย์แพทย์ศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลพะเยา
สถานที่ห้องประชุม 7B ศูนย์แพทย์ศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา
ชื่อเจ้าของผลงานงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไปโรงพยาบาลพะเยา