โรงพยาบาลพะเยา ประชุมชี้แจงนโยบายการดูแลกลุ่มวัยสูงอายุ (Long term care) ประจำปี 2564

ชื่องานโรงพยาบาลพะเยา ประชุมชี้แจงนโยบายการดูแลกลุ่มวัยสูงอายุ (Long term care) ประจำปี 2564
รายละเอียดวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 น. นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา เป็นประธานการประชุมชี้แจงนโยบายกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การดูแลกลุ่มวัยผู้สูงอายุ (Long term care) โดยได้มอบนโยบายและการนำสู่การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการส่งเสริมด้านวิชาการ การสร้างนวัตกรรมเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของประชาชน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรม 2 เรื่อง ได้แก่ 1. เรื่อง The bedridden & Home - Bound Elderly care Model 2. เรื่องนวัตกรรมการใช้โปรแกรมคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่ ผอ.รพ.สต. หัวหน้าศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองพะเยา และผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุหน่วยบริการปฐมภูมิ เครือข่ายบริการสุขภาพ โรงพยาบาลพะเยา จัดประชุมโดย กลุ่มการพยาบาลโรงพยาบาลพะเยา ณ ห้องประชุม ชั้น 4 ตึกอุบัติเหตุ โรงพยาบาลพะเยา
สถานที่ห้องประชุม ชั้น 4 ตึกอุบัติเหตุ โรงพยาบาลพะเยา
ชื่อเจ้าของผลงานงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไปโรงพยาบาลพะเยา