แบบฟอร์มต่างๆ

หัวข้อเอกสารแบบฟอร์มต่างๆ
รายละเอียด-แบบยื่นส่วนแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการวิจัย
-แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย (Progress Report Form)
-แบบรายงานโครงการเสร็จสมบูรณ์ (Final Report Form)
-แบบรายงานการเบี่ยงเบน/การไม่ปฏิบัติที่สอดคล้อง
(Deviation / Non-Compliance / Violation Report)
-แบบรายงานการรับเรื่องร้องเรียนและการตอบสนอง
(Report of Compliant and Responses)
-แบบรายงานการขอหยุดโครงการวิจัยก่อนกำหนด
(Report of Study Termination)
-ตารางสรุปการเปลี่ยนแปลง
-ใบสรุปเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรง (Serious Adverse Event Summary Sheet)
-ขอต่ออายุใบรับรอง
หนังสือ
เอกสารประกอบ
วันที่เริ่ม2018-11-20
วันที่สิ้นสุ(ไม่ได้ตั้ง)
งานเสร็จวันที่(ไม่ได้ตั้ง)
สร้างวันที่2018-11-20 15:46:43