ประวัติความเป็นมาศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิกโรงพยาบาลพะเยา

28 ธันวาคม 2552 ได้มีการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการผลิต และพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ระหว่างกระทรวงสาธารณสุข และมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อร่วมกันผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพในสาขาต่างๆ ที่มีคุณภาพมาตรฐาน โดยให้โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตพะเยา (มหาวิทยาลัยพะเยาปัจจุบัน) ได้เปิดดำเนินการสอนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และจัดตั้งศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกขึ้น มีโรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นโรงพยาบาลหลัก และโรงพยาบาลพะเยา จังหวัดพะเยา เป็นโรงพยาบาลสมทบ 1 พฤษภาคม 2556 ได้มีการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ระหว่างกระทรวงสาธารณสุข และมหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีเจตจำนงแน่วแน่ที่จะร่วมมือกันในการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท โดยให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข มีปลัดกระทรวงสาธารณสุข (นายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์) ในฐานะผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข และมหาวิทยาลัยพะเยา โดยรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์ วัฒนาธร) ในฐานะผู้แทนมหาวิทยาลัยพะเยา ได้กำหนดข้อตกลงร่วมกันให้คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับโรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ และโรงพยาบาลพะเยา จังหวัดพะเยา ดำเนินการผลิตแพทย์ในรูปแบบของโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท สำหรับศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา รับผิดชอบจัดการเรียนการสอนนิสิตแพทย์ในชั้นปีที่ 4 - 6 ตามหลักสูตรของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

คณะผู้บริหาร

วิสัยทัศน์ | พันธกิจ | ค่านิยม

วิสัยทัศน์ (Vision)

  • เป็นศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ร่วมผลิตแพทย์ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ทํางานเป็นทีม นําความรู้พัฒนาสุขภาพชุมชน

พันธกิจ (Missions)

  • ร่วมผลิตบัณฑิตแพทย์ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน สามารถทําร่วมกับผู้อื่นได้
  • พัฒนางานวิจัยด้านการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ
  • สร้างเสริมสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของชุมชน
  • ส่งเสริมและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

ค่านิยม (Values)

  • ทีม มีระบบ สร้างสรรค์ พัฒนาต่อเนื่อง เคียงคู่ชุมชน


 ข่าวประชาสัมพันธ์

  2563-3-02   วิธีการใช้งาน UpToDate

  2562-12-19   ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รอบ 2 โควตา

  2562-6-19   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา เชิญชวนประกวดโลโก้ Thai Emergency Medical Service Accreditation

  2562-6-19   ศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนให้นิสิต/นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3

  2562-2-27   แนวทางปฎิบัติสำหรับนักศึกษาแพทย์ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาเพื่อไปปฎิบัติงานชดใช้ทุน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ และแนวทางปฎิบัติสำหรับแพทย์กรณีสอบไม่ผ่านใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม

  2562-2-13   ศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม กำหนดจัดสอบเพื่อขอรับการประเมินฯ ประจำปี 2562-2563

  2561-10-26   โรงพยาบาลสุรินทร์ เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาวิชาศัลยศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 1

  2561-10-17   ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา เปิดรับสมัครแพทย์พี่เลี้ยง รอบที่ 1 ประจำปี 2562

  2561-10-16   โรงพยาบาลจุนประชาสัมพันธ์โครงการ Wianglor 10 K "วิ่งเพื่อ คน นก ป่า"

  2561-10-03   สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครแพทย์พี่เลี้ยงโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ประจำปี ๒๕๖๒

  2559-8-15    ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพความเข้มแข็ทางวิชาการ ODOD 2017

  2559-8-08   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้านเจตคติ ในโครงการกระจายแพทย์ 1 อำเภอ 1 ทุน ปีการศึกษา 2560

  2559-8-03   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกโครงการกระจายแพทย์ 1 อำเภอ 1 ทุน ประจำปีการศึกษา 2560

  2559-7-05   ปฏิทินการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาโครงการ ODOD ปีการศึกษา 2560

  2559-7-05   ใบสมัคร ODOD พะเยา ประจำปีการศึกษา 2560

  2559-7-05   หนังสือรับรองของผู้บริหารโรงเรียน ODOD ประจำปีการศึกษา 2560

  2559-7-04   ประกาศรับสมัคร ODOD ประจำปีการศึกษา 2560 (ขั้นตอนที่ 1)

  2563-3-02   วิธีการใช้งาน UpToDate

  2562-12-19   ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รอบ 2 โควตา

  2562-6-19   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา เชิญชวนประกวดโลโก้ Thai Emergency Medical Service Accreditation

  2562-6-19   ศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนให้นิสิต/นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3

  2562-2-27   แนวทางปฎิบัติสำหรับนักศึกษาแพทย์ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาเพื่อไปปฎิบัติงานชดใช้ทุน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ และแนวทางปฎิบัติสำหรับแพทย์กรณีสอบไม่ผ่านใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม

  2562-2-13   ศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม กำหนดจัดสอบเพื่อขอรับการประเมินฯ ประจำปี 2562-2563

  2561-10-26   โรงพยาบาลสุรินทร์ เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาวิชาศัลยศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 1

  2561-10-17   ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา เปิดรับสมัครแพทย์พี่เลี้ยง รอบที่ 1 ประจำปี 2562

  2561-10-16   โรงพยาบาลจุนประชาสัมพันธ์โครงการ Wianglor 10 K "วิ่งเพื่อ คน นก ป่า"

  2561-10-03   สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครแพทย์พี่เลี้ยงโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ประจำปี ๒๕๖๒

Calendarนิสิตเเพทย์

นิสิตเเพทย์ของศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
โรงพยาบาลพะเยา


วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา รับการตรวจเยี่ยมและประเมินหลักสู...
วันที่ 24-28 สิงหาคม 2562 นายแพทย์อนันต์ มาลัยรุ่งสกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ เเละอาจารย์แพทย์ ศูนย์...
วันที่ 6 มิถุนายน 2562 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา จัดพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2562 โดยมีน...
วันที่ 12 พฤษภาคม 2562 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา จัดงาน Welcom Home โดยมีพญ.จิรพร ภัทรนุธาพร ...
MECPY CINEMA BYE GRAND THE MOVIE 2019 ...
วันที่ 19 ธันวาคม 2561 นายแพทย์ไกรสุข เพชระบูรณิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา พร้อมด้วย แพทย์หญิงจิร...
วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. แพทย์หญิงจิรพร ภัทรนุธาพร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา พร้อมด้วยผู้บ...
วันที่ 27 สิงหาคม 2561 ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา เข้าร่วมประชุม An International Association For Medical Education (Am...
วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต เพื่อ...
วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑ ทันตแพทย์ชาญ เชิดชูเหล่า รองนายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดพะเยา พร้อมด้วยตัวแทนส...
แพทย์หญิงกนกรส โค้วจิริยะพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา พร้อมด้ว...
วันที่ 10-14 กันยายน 2561 อาจารย์แพทย์ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบ...

เป็นศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ร่วมผลิตแพทย์ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ทํางานเป็นทีม
นําความรู้พัฒนาสุขภาพชุมชน

คณะอาจารย์แพทย์


นพ.พรชัย เตชะคุณากร
กุมารเวชศาสตร์
พญ.ดวงหทัย พงษ์พนัศ
กุมารเวชศาสตร์
พญ.พรรณราย ศรีสุวรรณ
กุมารเวชศาสตร์
นพ.ยงยุทธ ชุ่มคำลือ
กุมารเวชศาสตร์
พญ.ไพลิน ลีลาวณิชย์
กุมารเวชศาสตร์
นพ.ณัฐวุฒิ จั๋นโท
กุมารเวชศาสตร์
นพ.สงกรานต์ เตชะกุลวิโรจน์
จักษุวิทยา
นพ.ทศพร ยอดเมือง
จักษุวิทยา
พญ.ชญานี วิวัฒนเศรษฐ์
จักษุวิทยา
พญ.ณิชาภัทร เกียรติคุณธรรม
จิตเวชศาสตร์
นพ.อนณ ปัญโญใหญ่
นิติเวชศาสตร์
นพ.เกรียงศักดิ์ จำปาวงค์
ประสาทศัลยศาสตร์
พญ.ปิยะดารา คงพิบูลย์กิจ
รังสีวิทยา
พญ.วัฒนาวรรณ เอื้อพิทักษ์สกุล
รังสีวิทยา
พญ.วริศรา กิตติวรพงษ์กิจ
รังสีวิทยา
นพ.บรม ประสิทธิ์อยู่ศีล
รังสีวิทยา
พญ.อ้อยทิพย์ ฮั่นตระกูล
วิสัญญีวิทยา
พญ.ชลธิชา ชวชาติ
วิสัญญีวิทยา
พญ.วิจิตรา ใหม่เผือก
วิสัญญีวิทยา
พญ.ณัฐณิชา ตั้งเที่ยงธรรม
วิสัญญีวิทยา
นพ.ฑศฐภรณ์ ดิษฐพานิช
ศัลยศาสตร์
นพ.ชูพงษ์ สุขพร้อมสรรพ์
ศัลยศาสตร์
พญ.สมนาม สุปินะ
ศัลยศาสตร์
นพ.ภาณุวัฒน์ ไตรธรรม
ศัลยศาสตร์
นพ.ศศินทร์ วังศพ่าห์
ศัลยศาสตร์
นพ.ศิวรักษ์ ตันตินราวัฒน์
ศัลยศาสตร์
นพ.ธนันธร ภวรัชต์กุล
ศัลยศาสตร์
นพ.พิสิฐพล ศิริวัฒนา
ศัลยศาสตร์ยูโร
นพ.สุธี เนติธนากูล
ศัลยศาสตร์ยูโร
นพ.ภคพล ใสสะอาด
ศัลยศาสตร์ยูโร
นพ.อนันต์ มาลัยรุ่งสกุล
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
นพ.ตะวัน ถึงแก้ว
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
นพ.เดชาธร อธิจิรกุล
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
นพ.จิรฉัตร สกุลเจียมใจ
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
นพ.ขจรศิลป์ ผ่องสวัสดิกุล
สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
นพ.จิตตพล เหมวุฒิพันธ์
สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
พญ.วิราวรรณ ราศรี
สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
พญ.พรนภา สุริยะไชย
สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
พญ.เบญจวรรณ ทรงศรีสกุล
สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
พญ.ขวัญหทัย คำเหมือง
สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
พญ.อลิสรา แคหอม
สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
นพ.พิพัฒน์ จิรนัยราดุล
อายุรศาสตร์
นพ.เฉลิมศักดิ์ สุวิชัย
อายุรศาสตร์
พญ.กัตติกา หาลือ
อายุรศาสตร์
นพ.ไกรรัตน์ คำดี
อายุรศาสตร์
นพ.วิชญา ยาวิไชย
อายุรศาสตร์
นพ.ทัสสิมนต์ ภัทโรพงศ์
อายุรศาสตร์
พญ.ปนัดดา กันนิกา
อายุรศาสตร์
พญ.สิริธร หาญธัญพงศ์
อายุรศาสตร์
พญ.กฤตยา รัตนากรณ์
อายุรศาสตร์
พญ.สุนารี จันตา
อายุรศาสตร์
นพ.บัณฑิต ศิริเลิศ
อายุรศาสตร์
พญ.มนัสวี วรรธนาทวาทศ
อายุรศาสตร์
นพ.ชวชัย พงษ์พนัศ
เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน
นพ.กอสิน จันทร์จอม
เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน
พญ.เอม สิรวราภรณ์
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
นพ.วสุ เตชะวัฒนากุล
เวชศาสตร์ฉุกเฉินและนิติเวชศาสตร์
พญ.ศิลดา การะเกตุ
เวชศาสตร์ฟื้นฟู
นพ.ฐิติ ธุวดาราตระกูล
เวชศาสตร์ฟื้นฟู
พญ.กนกรส โค้วจิริยะพันธุ์
โสต ศอ นาสิกวิทยา
พญ.เกศราภรณ์ ยะตา
โสต ศอ นาสิกวิทยา
พญ.ชลธิชา ศรีวานิชภูมิ
โสต ศอ นาสิกวิทยา

บริการข้อมูล

https://www.clinicalkey.com