ข้อมูลประชากรต่างด้าว

ระบุช่วงเวลาที่ต้องการ


ข้อมูลอันดับโรค ประชากรต่างด้าว

Total 1 item.

10 อันดับโรค ต่างด้าวในอาเซียน

รหัส สัญชาติ OPD
คน opdครั้ง opd
K30Dyspepsia22
 รวม22
แหล่งข้อมูล ข้อมูลการเข้ารับบรการ จากฐานข้อมูล HOSXP :: วันเดือนปี ประมวลผล : Jan 21, 2018