ข้อมูลประชากรต่างด้าว

ระบุช่วงเวลาที่ต้องการ


ข้อมูลอันดับโรค ประชากรต่างด้าว

10 อันดับโรค ต่างด้าวในอาเซียน

รหัส สัญชาติ OPD
คน opdครั้ง opd
No results found.
 รวม
แหล่งข้อมูล ข้อมูลการเข้ารับบรการ จากฐานข้อมูล HOSXP :: วันเดือนปี ประมวลผล : Apr 21, 2018