ข้อมูลประชากรต่างด้าว

ระบุช่วงเวลาที่ต้องการ


ข้อมูลอันดับโรค ประชากรต่างด้าว

Total 8 items.

10 อันดับโรค ต่างด้าวในอาเซียน

รหัส สัญชาติ OPD
คน opdครั้ง opd
K30Dyspepsia11
I845External haemorrhoids without complications11
A499Bacterial infection, unspecified11
Z480Attention to surgical dressings and sutures11
Z000General medical examination11
P598Neonatal jaundice from other specified causes11
N201Calculus of ureter11
M6260หลายตำแหน่ง11
 รวม88
แหล่งข้อมูล ข้อมูลการเข้ารับบรการ จากฐานข้อมูล HOSXP :: วันเดือนปี ประมวลผล : Nov 20, 2017