ประวัติความเป็นมาศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิกโรงพยาบาลพะเยา

28 ธันวาคม 2552 ได้มีการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการผลิต และพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ระหว่างกระทรวงสาธารณสุข และมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อร่วมกันผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพในสาขาต่างๆ ที่มีคุณภาพมาตรฐาน โดยให้โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตพะเยา (มหาวิทยาลัยพะเยาปัจจุบัน) ได้เปิดดำเนินการสอนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และจัดตั้งศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกขึ้น มีโรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นโรงพยาบาลหลัก และโรงพยาบาลพะเยา จังหวัดพะเยา เป็นโรงพยาบาลสมทบ 1 พฤษภาคม 2556 ได้มีการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ระหว่างกระทรวงสาธารณสุข และมหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีเจตจำนงแน่วแน่ที่จะร่วมมือกันในการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท โดยให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข มีปลัดกระทรวงสาธารณสุข (นายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์) ในฐานะผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข และมหาวิทยาลัยพะเยา โดยรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์ วัฒนาธร) ในฐานะผู้แทนมหาวิทยาลัยพะเยา ได้กำหนดข้อตกลงร่วมกันให้คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับโรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ และโรงพยาบาลพะเยา จังหวัดพะเยา ดำเนินการผลิตแพทย์ในรูปแบบของโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท สำหรับศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา รับผิดชอบจัดการเรียนการสอนนิสิตแพทย์ในชั้นปีที่ 4 - 6 ตามหลักสูตรของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

คณะผู้บริหาร

วิสัยทัศน์ | พันธกิจ | ค่านิยม

วิสัยทัศน์ (Vision)

  • เป็นศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ร่วมผลิตแพทย์ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ทํางานเป็นทีม นําความรู้พัฒนาสุขภาพชุมชน

พันธกิจ (Missions)

  • ร่วมผลิตบัณฑิตแพทย์ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน สามารถทําร่วมกับผู้อื่นได้
  • พัฒนางานวิจัยด้านการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ
  • สร้างเสริมสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของชุมชน
  • ส่งเสริมและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

ค่านิยม (Values)

  • ทีม มีระบบ สร้างสรรค์ พัฒนาต่อเนื่อง เคียงคู่ชุมชน


 ข่าวประชาสัมพันธ์

  2565-6-30   แนวทางปฏิบัติสำหรับสถานพยาบาล เรื่องการตรวจคัดกรองโรคโควิด 19 ในผู้ป่วยทั่วไปและบุคคลกรทางการแพทย์ในช่วงระยะเปลี่ยนผ่านโรคประจำถิ่น

  2564-1-18   แนวปฎิบัติการจัดการเรียนการสอนและการฝึกปฎิบัติงานสำหรับนักศึกษาฝึกงานในโรงพยาบาลพะเยา ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

  2564-1-15   ประชาสัมพันธ์รับสมัครแพทย์และคัดเลือกแพทย์เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมแพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขฯ ประจำปีการฝึกอบรม 2564

  2563-10-09   ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย TCAS64 รอบ2 โควตา

  2563-3-02   วิธีการใช้งาน UpToDate

  2562-12-19   ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รอบ 2 โควตา

  2562-6-19   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา เชิญชวนประกวดโลโก้ Thai Emergency Medical Service Accreditation

  2562-6-19   ศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนให้นิสิต/นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3

  2562-2-27   แนวทางปฎิบัติสำหรับนักศึกษาแพทย์ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาเพื่อไปปฎิบัติงานชดใช้ทุน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ และแนวทางปฎิบัติสำหรับแพทย์กรณีสอบไม่ผ่านใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม

  2562-2-13   ศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม กำหนดจัดสอบเพื่อขอรับการประเมินฯ ประจำปี 2562-2563

  2559-8-15    ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพความเข้มแข็ทางวิชาการ ODOD 2017

  2559-8-08   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้านเจตคติ ในโครงการกระจายแพทย์ 1 อำเภอ 1 ทุน ปีการศึกษา 2560

  2559-8-03   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกโครงการกระจายแพทย์ 1 อำเภอ 1 ทุน ประจำปีการศึกษา 2560

  2559-7-05   ปฏิทินการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาโครงการ ODOD ปีการศึกษา 2560

  2559-7-05   ใบสมัคร ODOD พะเยา ประจำปีการศึกษา 2560

  2559-7-05   หนังสือรับรองของผู้บริหารโรงเรียน ODOD ประจำปีการศึกษา 2560

  2559-7-04   ประกาศรับสมัคร ODOD ประจำปีการศึกษา 2560 (ขั้นตอนที่ 1)

  2565-6-30   แนวทางปฏิบัติสำหรับสถานพยาบาล เรื่องการตรวจคัดกรองโรคโควิด 19 ในผู้ป่วยทั่วไปและบุคคลกรทางการแพทย์ในช่วงระยะเปลี่ยนผ่านโรคประจำถิ่น

  2564-1-18   แนวปฎิบัติการจัดการเรียนการสอนและการฝึกปฎิบัติงานสำหรับนักศึกษาฝึกงานในโรงพยาบาลพะเยา ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

  2564-1-15   ประชาสัมพันธ์รับสมัครแพทย์และคัดเลือกแพทย์เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมแพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขฯ ประจำปีการฝึกอบรม 2564

  2563-10-09   ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย TCAS64 รอบ2 โควตา

  2563-3-02   วิธีการใช้งาน UpToDate

  2562-12-19   ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รอบ 2 โควตา

  2562-6-19   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา เชิญชวนประกวดโลโก้ Thai Emergency Medical Service Accreditation

  2562-6-19   ศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนให้นิสิต/นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3

  2562-2-27   แนวทางปฎิบัติสำหรับนักศึกษาแพทย์ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาเพื่อไปปฎิบัติงานชดใช้ทุน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ และแนวทางปฎิบัติสำหรับแพทย์กรณีสอบไม่ผ่านใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม

  2562-2-13   ศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม กำหนดจัดสอบเพื่อขอรับการประเมินฯ ประจำปี 2562-2563

Calendarนิสิตเเพทย์

นิสิตเเพทย์ของศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
โรงพยาบาลพะเยา


วันที่ 2 กันยายน 2564 ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก รพ.พะเยา จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีนาย...
วันที่ 30 มีนาคม 2564 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกรพ.พะเยา จัดงาน Bye Grand 2021 International Night โดยมีนายแพทย์ธวัชชัย ปาน...
วันที่ 24 มีนาคม 2564 ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก รพ.พะเยา จัดพิธีมอบสัมฤทธิบัตรและปัจฉิมนิเทศ บัณฑ...
วันที่ 7 มกราคม 2564 นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา และแพทย์หญิงกนกรส โค้วจิริยะพันธ...
วันที่ 18 ธันวาคม 2563 นพ.อนันต์ มาลัยรุ่งสกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์รพ.พะเยา พร้อมด้วยคณาจารย์ ศู...
วันที่ 24 กันยายน 2563 แพทย์หญิงจิรพร ภัทรนุธาพร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา พร้อมด้วยอาจารย์แพทย์ นิสิต...
วันที่ 21 กันยายน 2563 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา จัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ การฝ...
ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา จัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ "กิจกรรมนพลักษณ์" วันท...
วันที่ 17 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลพะเยา จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการ...
วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา รับการตรวจเยี่ยมและประเมินหลักสู...
วันที่ 24-28 สิงหาคม 2562 นายแพทย์อนันต์ มาลัยรุ่งสกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ เเละอาจารย์แพทย์ ศูนย์...
วันที่ 6 มิถุนายน 2562 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา จัดพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2562 โดยมีน...

เป็นศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ร่วมผลิตแพทย์ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ทํางานเป็นทีม
นําความรู้พัฒนาสุขภาพชุมชน

คณะอาจารย์แพทย์


พญ.ดวงหทัย พงษ์พนัศ
กุมารเวชศาสตร์
พญ.พรรณราย ศรีสุวรรณ
กุมารเวชศาสตร์
นพ.ยงยุทธ ชุ่มคำลือ
กุมารเวชศาสตร์
พญ.ไพลิน ลีลาวณิชย์
กุมารเวชศาสตร์
นพ.ณัฐวุฒิ จั๋นโท
กุมารเวชศาสตร์
พญ.จิตทิพย์ ยี่แพ
กุมารเวชศาสตร์
นพ.สงกรานต์ เตชะกุลวิโรจน์
จักษุวิทยา
นพ.ทศพร ยอดเมือง
จักษุวิทยา
พญ.ชญานี วิวัฒนเศรษฐ์
จักษุวิทยา
พญ.ณิชาภัทร เกียรติคุณธรรม
จิตเวชศาสตร์
นพ.ตะวัน ที่ปรึกษา
จิตเวชศาสตร์
พญ.รัขนีวรรณ ปันศรี
จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น
นพ.อนณ ปัญโญใหญ่
นิติเวชศาสตร์
นพ.เกรียงศักดิ์ จำปาวงค์
ประสาทศัลยศาสตร์
นพ.ฉัตรเฉลิม เพียรลุประสิทธิ์
ประสาทศัลยศาสตร์
พญ.วริศรา กิตติวรพงษ์กิจ
รังสีวิทยา
พญ.อ้อยทิพย์ ฮั่นตระกูล
วิสัญญีวิทยา
พญ.ชลธิชา ชวชาติ
วิสัญญีวิทยา
พญ.วิจิตรา ใหม่เผือก
วิสัญญีวิทยา
พญ.ณัฐณิชา ตั้งเที่ยงธรรม
วิสัญญีวิทยา
พญ.สวิตา ยังวัฒนา
วิสัญญีวิทยา
นพ.ฑศฐภรณ์ ดิษฐพานิช
ศัลยศาสตร์
นพ.ชูพงษ์ สุขพร้อมสรรพ์
ศัลยศาสตร์
พญ.สมนาม สุปินะ
ศัลยศาสตร์
นพ.ภาณุวัฒน์ ไตรธรรม
ศัลยศาสตร์
นพ.ศศินทร์ วังศพ่าห์
ศัลยศาสตร์
นพ.ศิวรักษ์ ตันตินราวัฒน์
ศัลยศาสตร์
พญ.นวลจุฑา ไทยแท้
ศัลยศาสตร์
นพ.ณัฐกรณ์ สุปรียาพร
ศัลยศาสตร์
นพ.พิสิฐพล ศิริวัฒนา
ศัลยศาสตร์ยูโร
นพ.สุธี เนติธนากูล
ศัลยศาสตร์ยูโร
นพ.อนันต์ มาลัยรุ่งสกุล
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
นพ.ตะวัน ถึงแก้ว
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
นพ.กัณกวี สกุลเจียมใจ
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
นพ.วัชรพงศ์ ปวงแก้ว
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
นพ.วัสยส กรุยรุ่งโรจน์
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
นพ.จิณณสิทธิ์ หงษ์ตระกูล
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
นพ.จิตตพล เหมวุฒิพันธ์
สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
พญ.วิราวรรณ ราศรี
สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
พญ.พรนภา สุริยะไชย
สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
พญ.เบญจวรรณ ทรงศรีสกุล
สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
พญ.ขวัญหทัย คำเหมือง
สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
พญ.อลิสรา แคหอม
สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
พญ.พรพิมล นิตติวัฒนวิทย์
สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
พญ.ศรินพันธ์ ผ่องพันธ์
อาชีวเวชศาสตร์
นพ.เฉลิมศักดิ์ สุวิชัย
อายุรศาสตร์
พญ.กัตติกา หาลือ
อายุรศาสตร์
นพ.ไกรรัตน์ คำดี
อายุรศาสตร์
นพ.วิชญา ยาวิไชย
อายุรศาสตร์
นพ.ทัสสิมนต์ ภัทโรพงศ์
อายุรศาสตร์
พญ.ปนัดดา กันนิกา
อายุรศาสตร์
พญ.สิริธร หาญธัญพงศ์
อายุรศาสตร์
พญ.สุนารี จันตา
อายุรศาสตร์
นพ.อุษณ นันทิทรรภ
อายุรศาสตร์
นพ.ภาคภูมิ ดุสิตากร
อายุรศาสตร์
นพ.กันตภณ อัครชิโนเรส
อายุรศาสตร์
นพ.กฤษฎา คนธง
อายุรศาสตร์
นพ.สืบสกุล ธรรมขันธ์
อายุรศาสตร์
นพ.กันต์ธีทัต ตันประดิษฐ์
อายุรศาสตร์
พญ.ปกฉัตร ผ่องสวัสดิ์กุล
อายุรศาสตร์
นพ.ชวชัย พงษ์พนัศ
เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน
พญ.ชมพูนุท ไชยชมภู
เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน
นพ.สุเมธ นาจรัส
เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน
นพ.วิทธวัช จอมคำ
เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน
พญ.พรรณิกา เทือกตา
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
นพ.พงศกร พจนาสุคนธ์
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
พญ.ศิลดา การะเกตุ
เวชศาสตร์ฟื้นฟู
นพ.ฐิติ ธุวดาราตระกูล
เวชศาสตร์ฟื้นฟู
พญ.กนกรส โค้วจิริยะพันธุ์
โสต ศอ นาสิกวิทยา
พญ.เกศราภรณ์ ยะตา
โสต ศอ นาสิกวิทยา
พญ.ชลธิชา ศรีวานิชภูมิ
โสต ศอ นาสิกวิทยา

บริการข้อมูล

https://www.clinicalkey.com