ประวัติความเป็นมาศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิกโรงพยาบาลพะเยา

28 ธันวาคม 2552 ได้มีการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการผลิต และพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ระหว่างกระทรวงสาธารณสุข และมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อร่วมกันผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพในสาขาต่างๆ ที่มีคุณภาพมาตรฐาน โดยให้โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตพะเยา (มหาวิทยาลัยพะเยาปัจจุบัน) ได้เปิดดำเนินการสอนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และจัดตั้งศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกขึ้น มีโรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นโรงพยาบาลหลัก และโรงพยาบาลพะเยา จังหวัดพะเยา เป็นโรงพยาบาลสมทบ 1 พฤษภาคม 2556 ได้มีการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ระหว่างกระทรวงสาธารณสุข และมหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีเจตจำนงแน่วแน่ที่จะร่วมมือกันในการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท โดยให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข มีปลัดกระทรวงสาธารณสุข (นายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์) ในฐานะผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข และมหาวิทยาลัยพะเยา โดยรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์ วัฒนาธร) ในฐานะผู้แทนมหาวิทยาลัยพะเยา ได้กำหนดข้อตกลงร่วมกันให้คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับโรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ และโรงพยาบาลพะเยา จังหวัดพะเยา ดำเนินการผลิตแพทย์ในรูปแบบของโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท สำหรับศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา รับผิดชอบจัดการเรียนการสอนนิสิตแพทย์ในชั้นปีที่ 4 - 6 ตามหลักสูตรของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

คณะผู้บริหาร

วิสัยทัศน์ | พันธกิจ | ค่านิยม

วิสัยทัศน์ (Vision)

  • เป็นศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ร่วมผลิตแพทย์ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ทํางานเป็นทีม นําความรู้พัฒนาสุขภาพชุมชน

พันธกิจ (Missions)

  • ร่วมผลิตบัณฑิตแพทย์ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน สามารถทําร่วมกับผู้อื่นได้
  • พัฒนางานวิจัยด้านการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ
  • สร้างเสริมสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของชุมชน
  • ส่งเสริมและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

ค่านิยม (Values)

  • ทีม มีระบบ สร้างสรรค์ พัฒนาต่อเนื่อง เคียงคู่ชุมชน


 ข่าวประชาสัมพันธ์

  2561-2-27   ประกาศกำหนดวันสอบ และวันสัมภาษณ์ นักวิชาการศึกษา ศูนย์แพทศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา

  2560-9-11   ประชาสัมพันธ์การประกาศคุณสมบัติการรับสมัครแพทย์พี่เลี้ยง ประจำปีการศึกษา 2561

  2560-9-01   ประชาสัมพันธ์ส่งบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารสุขศึกษาและสื่อสารสุขภาพ

  2560-8-30   ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและส่งบทคัดย่อเพื่อนำเสนอผลงานวิชาการ

  2560-6-16   รพ.สุโขทัย ประชาสัมพันธ์ทุนศึกษาต่อแพทย์ประจำบ้าน สาขาศัลยแพทย์ทั่วไป

  2560-6-16   สสจ.เพชรบูรณ์ ประชาสัมพันธ์การประกาศรับสมัครแพทย์เข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน

  2560-4-20   กำหนดการปฐมนิเทศ ปี 4 - 2560

  2560-4-20   กำหนดการปฐมนิเทศ ปี 6 - 2560

  2559-11-07   ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ การสร้างเสริมสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 2

  2559-9-19   ประชาสัมพันธ์ รับสมัครฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2560 กลุ่มงานศัลศาสตร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

  2559-8-15    ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพความเข้มแข็ทางวิชาการ ODOD 2017

  2559-8-08   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้านเจตคติ ในโครงการกระจายแพทย์ 1 อำเภอ 1 ทุน ปีการศึกษา 2560

  2559-8-03   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกโครงการกระจายแพทย์ 1 อำเภอ 1 ทุน ประจำปีการศึกษา 2560

  2559-7-05   ปฏิทินการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาโครงการ ODOD ปีการศึกษา 2560

  2559-7-05   ใบสมัคร ODOD พะเยา ประจำปีการศึกษา 2560

  2559-7-05   หนังสือรับรองของผู้บริหารโรงเรียน ODOD ประจำปีการศึกษา 2560

  2559-7-04   ประกาศรับสมัคร ODOD ประจำปีการศึกษา 2560 (ขั้นตอนที่ 1)

  2561-2-27   ประกาศกำหนดวันสอบ และวันสัมภาษณ์ นักวิชาการศึกษา ศูนย์แพทศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา

  2560-9-11   ประชาสัมพันธ์การประกาศคุณสมบัติการรับสมัครแพทย์พี่เลี้ยง ประจำปีการศึกษา 2561

  2560-9-01   ประชาสัมพันธ์ส่งบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารสุขศึกษาและสื่อสารสุขภาพ

  2560-8-30   ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและส่งบทคัดย่อเพื่อนำเสนอผลงานวิชาการ

  2560-6-16   รพ.สุโขทัย ประชาสัมพันธ์ทุนศึกษาต่อแพทย์ประจำบ้าน สาขาศัลยแพทย์ทั่วไป

  2560-6-16   สสจ.เพชรบูรณ์ ประชาสัมพันธ์การประกาศรับสมัครแพทย์เข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน

  2560-4-20   กำหนดการปฐมนิเทศ ปี 4 - 2560

  2560-4-20   กำหนดการปฐมนิเทศ ปี 6 - 2560

  2559-11-07   ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ การสร้างเสริมสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 2

  2559-9-19   ประชาสัมพันธ์ รับสมัครฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2560 กลุ่มงานศัลศาสตร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

Calendarนิสิตเเพทย์

นิสิตเเพทย์ของศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
โรงพยาบาลพะเยา


การประเมินหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาแพทยศา...
อ.พญ.ปนัดดา กันนิกา และ อ.พญ.เบญจวรรณ ทรงศรีสกุล เยี่ยมบัณฑิตแพทย์ ณ โรงพยาบาลเลย อ.เมือง จ.เลย เมื่อวัน...
สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิ...
ศูนย์แพทย์ฯ รพ.พะเยา จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ โดยได้รับเกียรติจาก นพ.สสจ.พะเยา ผอ.รพ.พะเยา ผอ.ศูนย์แพทย์...
วันที่ 8 มีนาคม 2561 กลุ่มงานจักษุ รพ.พะเยา จัดงานสัปดาห์ต้อหินโลก รพ.พะเยา ครั้งที่ 2 (World Glaucoma Week 2018) โดยมี อ.แพ...
งาน Farewell Party โดยมีอาจารย์แพทย์ และนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 3, 4, 5, 6 เข้าร่วมงาน เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้อง...
การแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ศูนย์แพทย์ฯ ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีอาจารย์แพทย์ แพทย์เพิ่มพูน...
อ.แพทย์ และนักวิชาการศึกษา ศูนย์แพทย์ฯ ร.พ.พะเยา ศึกษาดูงานฝ่ายประเมินผล และฝ่ายกิจการนิสิต เมื่อวั...
นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 4 ศูนย์แพทย์ฯ รพ.พะเยา เข้าร่วมโครงการค่ายหมอน้อยเชียงรายอาสาพัฒนาชุมชน เมื่อ...
อ.พญ.ปนัดดา กันนิกา เยี่ยมบัณฑิตแพทย์ ณ โรงพยาบาลบ้านหลวง อ.บ้านหลวง จ.น่าน เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561...
อาจารย์แพทย์ และเจ้าหน้าที่ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.พะเยา แสดงความยินดีกับบัณฑิตแพทย์รุ่...
เยี่ยมบัณฑิตแพทย์ ณ โรงพยาบาลกมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560...

เป็นศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ร่วมผลิตแพทย์ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ทํางานเป็นทีม
นําความรู้พัฒนาสุขภาพชุมชน

คณะอาจารย์แพทย์


พญ.กนกรส โค้วจิริยะพันธุ์
โสต ศอ นาสิกวิทยา
นพ.พิพัฒน์ จิรนัยราดุล
อายุรศาสตร์
นพ.เฉลิมศักดิ์ สุวิชัย
อายุรศาสตร์
พญ.กัตติกา หาลือ
อายุรศาสตร์
นพ.ไกรรัตน์ คำดี
อายุรศาสตร์
นพ.วิชญา ยาวิไชย
อายุรศาสตร์
นพ.ทัสสิมนต์ ภัทโรพงศ์
อายุรศาสตร์
พญ.ปนัดดา กันนิกา
อายุรศาสตร์
นพ.พรชัย เตชะคุณากร
กุมารเวชศาสตร์
พญ.ดวงหทัย พงษ์พนัศ
กุมารเวชศาสตร์
พญ.พรรณราย ศรีสุวรรณ
กุมารเวชศาสตร์
นพ.ยงยุทธ ชุ่มคำลือ
กุมารเวชศาสตร์
พญ.ไพลิน ลีลาวณิชย์
กุมารเวชศาสตร์
นพ.ขจรศิลป์ ผ่องสวัสดิกุล
สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
นพ.จิตตพล เหมวุฒิพันธ์
สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
พญ.วิราวรรณ ราศรี
สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
พญ.พรนภา สุริยะไชย
สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
พญ.เบญจวรรณ ทรงศรีสกุล
สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
พญ.ขวัญหทัย คำเหมือง
สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
นพ.ฑศฐภรณ์ ดิษฐพานิช
ศัลยศาสตร์
นพ.ชูพงษ์ สุขพร้อมสรรพ์
ศัลยศาสตร์
พญ.สมนาม สุปินะ
ศัลยศาสตร์
นพ.อนันต์ มาลัยรุ่งสกุล
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
นพ.ตะวัน ถึงแก้ว
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
นพ.เดชาธร อธิจิรกุล
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
นพ.พิสิฐพล ศิริวัฒนา
ศัลยศาสตร์ยูโร
พญ.เกศราภรณ์ ยะตา
โสต ศอ นาสิกวิทยา
พญ.ชลธิชา ศรีวานิชภูมิ
โสต ศอ นาสิกวิทยา
นพ.สงกรานต์ เตชะกุลวิโรจน์
จักษุวิทยา
นพ.ทศพร ยอดเมือง
จักษุวิทยา
นพ.ชวชัย พงษ์พนัศ
เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน
พญ.ศิลดา การะเกตุ
เวชศาสตร์ฟื้นฟู
นพ.อนณ ปัญโญใหญ่
นิติเวชศาสตร์
พญ.อ้อยทิพย์ ฮั่นตระกูล
วิสัญญีวิทยา
พญ.ชลธิชา ชวชาติ
วิสัญญีวิทยา
พญ.ปิยะดารา คงพิบูลย์กิจ
รังสีวิทยา
พญ.วัฒนาวรรณ เอื้อพิทักษ์สกุล
รังสีวิทยา
พญ.วริศรา กิตติวรพงษ์กิจ
รังสีวิทยา
พญ.สิริธร หาญธัญพงศ์
อายุรศาสตร์
นพ.ภาณุวัฒน์ ไตรธรรม
ศัลยศาสตร์
นพ.วสุ เตชะวัฒนากุล
เวชศาสตร์ฉุกเฉินและนิติเวชศาสตร์
พญ.วิจิตรา ใหม่เผือก
วิสัญญีวิทยา
พญ.กฤตยา รัตนากรณ์
อายุรศาสตร์
พญ.สุนารี จันตา
อายุรศาสตร์
นพ.บัณฑิต ศิริเลิศ
อายุรศาสตร์
พญ.อลิสรา แคหอม
สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
นพ.บรม ประสิทธิ์อยู่ศีล
รังสีวิทยา
นพ.ณัฐวุฒิ จั๋นโท
กุมารเวชศาสตร์
นพ.จิรฉัตร สกุลเจียมใจ
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
นพ.สุธี เนติธนากูล
ศัลยศาสตร์ยูโร

บริการข้อมูล

https://www.clinicalkey.com