ประมวลภาพกิจกรรม

อ.พญ.กนกรส โค้วจิริยะพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.พะเยา และคณะเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการนำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีและการเขียนโครงการ โดยวิทยากร ดร.ณัฐวัฒน์ นิปกากร ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารศู