ประมวลภาพกิจกรรม

อบรมเชิงปฎิบัติการ การจัดการเรียนการสอนทางคลินิกแบบบูรณาการด้วย Simulation วันที่ 2-3 กรกฎาคม 2561 ณ อาคารเรียนและศูนย์ปฎิบัติการจำลองผู้ป่วย ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี