ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่ 27 สิงหาคม 2561 ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา เข้าร่วมประชุม An International Association For Medical Education (Amee) 2018 และนำเสนอผลงานวิจัยด้านแพทยศาสตร์ศึกษา จำนวน 4 เรื่อง ให้กับปลัดกระทรวงสาธารณสุข และทีมผู้บริหารกระทรวง