ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา รับการตรวจเยี่ยมและประเมินหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา 2563 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ตามเกณฑ์ TMC.WFME.BME. Standards 2017 จากสถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาแพทย