ประมวลภาพกิจกรรม

ศศค.รพ.พะเยา ร่วมกับ ศศค.รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ นำนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้านเจตคติ ในโครงการกระจายแพทย์ 1 อำเภอ 1 ทุน ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อคัดเลือกนักเรียนที่มีคุณสมบัติเข้าสอบคัดเลือกในคณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่