ประมวลภาพกิจกรรม

ภาควิชาโสตศอนาสิกออกหน่วยส่งเสริมคัดกรองสุขภาวะหูและการได้ยิของนักเรียนชั้น ป.1 ในเขตเทศบาลเมืองพะเยา