ประมวลภาพกิจกรรม

โครงการปฐมนิเทศนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 ณ อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา