ประมวลภาพกิจกรรม

โครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ แพทย์เพิ่มพูนทักษะ 2560