ประมวลภาพกิจกรรม

ข้าราชการ แพทย์เพิ่มพูนทักษะ ปี 2560 ศึกษาดูงาน เมื่อวันที่ 27-28 พฤษภาคม 2560 ณ จังหวัดเชียงราย