ประมวลภาพกิจกรรม

นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 4 Workshop ด้านจิตวิทยา โดยอาจารย์แพทย์ จากฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา เมื่อวันที่ 20-21 พฤษภาคม 2560