ประมวลภาพกิจกรรม

โครงการปฐมนิเทศนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 ณ อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา