ทำเนียบรุ่นนิสิตแพทย์ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก

นสพ.กมล พรมลังกา

นสพ.กัญญณัท บุณยทรรพ

นสพ.กีรติ สวรรณยานุกิจ

นสพ.ชลิตา เตียวตระกูล

นสพ.พรหมมินทร์ ไกรยสินธ์

นสพ.เหมือนนภา ลิ้มโสภาธรรม

นสพ.ญาดา มูลพิจิตร

นสพ.ธนกร ศรีธิยศ

นสพ.พรรณทิพา เพชรทัด

นสพ.มาโนชญ์ ลีชุติวัฒน์

นสพ.อัจฉรานันท์ ประวัติศิลป์

นสพ.กัญญาณัฐกานต์ กรมเมือง

นสพ.ไกรพิชิต ปรุงฆ้อง

นสพ.จิรศักดิ์ วรรณชัย

นสพ.ชัชวาล ตั๋นคำ

นสพ.ประชาธิป พลลาภ

นสพ.ภูวณ ปุณณภพระพี

นสพ.รุ้งอุษา นาคคงคำ

นสพ.ฤทัยรัตน์ แสงนา

นสพ.วารุณี สินธุพันธุ์ประทุม

นสพ.อุทิศ ศรีวิชัย

นสพ.กานต์ชนิตา ไชยแก้ว

นสพ.คมกริช อัศวภาดา

นสพ.จันทิมา สิริโสภณวัฒนา

นสพ.จีราวรรณ กิติจันทร์

นสพ.ชวพงศ์ วารีรัตน์

นสพ.ไตรภพ ทองงามดี

นสพ.เบญจวรรณ นาคลมัย

นสพ.สรัลรัศมิ์ กีรติธีระกุล

นสพ.สามารถ จันทร์ฤทธิ์

นสพ.สิรินภา บัวชุม