ทำเนียบรุ่นนิสิตแพทย์ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก

นสพ.กมล พรมลังกา

นสพ.กัญญณัท บุณยทรรพ

นสพ.กีรติ สวรรณยานุกิจ

นสพ.ชลิตา เตียวตระกูล

นสพ.พรหมมินทร์ ไกรยสินธ์

นสพ.เหมือนนภา ลิ้มโสภาธรรม

นสพ.ญาดา มูลพิจิตร

นสพ.ธนกร ศรีธิยศ

นสพ.พรรณทิพา เพชรทัด

นสพ.มาโนชญ์ ลีชุติวัฒน์

นสพ.อัจฉรานันท์ ประวัติศิลป์

นสพ.กัญญาณัฐกานต์ กรมเมือง

นสพ.ไกรพิชิต ปรุงฆ้อง

นสพ.จิรศักดิ์ วรรณชัย

นสพ.ชัชวาล ตั๋นคำ

นสพ.ประชาธิป พลลาภ

นสพ.ภูวณ ปุณณภพระพี

นสพ.รุ้งอุษา นาคคงคำ

นสพ.ฤทัยรัตน์ แสงนา

นสพ.วารุณี สินธุพันธุ์ประทุม

นสพ.อุทิศ ศรีวิชัย