ทำเนียบรุ่นนิสิตแพทย์ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก

นสพ.กมล พรมลังกา

นสพ.กัญญณัท บุณยทรรพ

นสพ.กีรติ สวรรณยานุกิจ

นสพ.ชลิตา เตียวตระกูล

นสพ.พรหมมินทร์ ไกรยสินธ์

นสพ.เหมือนนภา ลิ้มโสภาธรรม

นสพ.ญาดา มูลพิจิตร

นสพ.ธนกร ศรีธิยศ

นสพ.พรรณทิพา เพชรทัด

นสพ.มาโนชญ์ ลีชุติวัฒน์

นสพ.อัจฉรานันท์ ประวัติศิลป์