ศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนให้นิสิต/นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3

ศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนให้นิสิต/นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3 ลงข้อมูลผ่านทาง www.cmathai.org ได้ตั้งแต่วันที่ 1-22 กรกฎาคม 2562 รายละเอียดตามเอกสารแนบ