ขอความร่วมมือผู้รับบริการทุกท่าน แจ้งประวัติที่เป็นความจริง หากท่านเพิ่งเดินทางมาจากต่างประเทศ หรือสัมผัสผู้เดินทางไปต่างประเทศ ในกลุ่มเสี่ยงตามประกาศของกรมควบคุมโรค

ขอความร่วมมือผู้รับบริการทุกท่าน แจ้งประวัติที่เป็นความจริง หากท่านเพิ่งเดินทางมาจากต่างประเทศ หรือสัมผัสผู้เดินทางไปต่างประเทศ ในกลุ่มเสี่ยงตามประกาศของกรมควบคุมโรค

เอกสารประกอบ