ประชาสัมพันธ์รับสมัครแพทย์และคัดเลือกแพทย์เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมแพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขฯ ประจำปีการฝึกอบรม 2564

ประชาสัมพันธ์รับสมัครแพทย์และคัดเลือกแพทย์เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมแพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขฯ ประจำปีการฝึกอบรม 2564 รายละเอียดตามไฟล์แนบ