กำหนด วันเวลา และสถานที่ คัดเลือกแพทย์รับต้นสังกัดเขตสุขภาพที่ 1 ประจําปีการศึกษา 2560

กำหนด วันเวลา และสถานที่ คัดเลือกแพทย์รับต้นสังกัดเขตสุขภาพที่ 1 ประจําปีการศึกษา 2560