ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้านเจตคติ ในโครงการกระจายแพทย์ 1 อำเภอ 1 ทุน ปีการศึกษา 2560

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้านเจตคติ ในโครงการกระจายแพทย์ 1 อำเภอ 1 ทุน ปีการศึกษา 2560 ** หมายเหตุ ผู้ผ่านการคัดเลือกส่งแบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมทาง Fax ได้ที่ 054-409330 หรือ ทาง e-mail pimpon.innoi@gmail.com