ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพความเข้มแข็ทางวิชาการ ODOD 2017

ตามที่นักเรียน จ านวน ๑๕ ราย ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาความพร้อมด้าน เจตคติ และพัฒนาศักยภาพความเข้มแข็งทางวิชาการ โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอ าเภอหนึ่งทุน One Doctor One District (ODOD) ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาความพร้อมด้านเจตคติ ณ โรงแรม ริมจัน รีสอร์ท อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ ๑๓ – ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ นั้น บัดนี้การเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาความพร้อมด้านเจตคติได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ ผ่านการคัดเลือกตามคุณสมบัติ จ านวน ๙ ราย (ประกาศเรียงตามตัวอักษร) ตามเอกสารแนบ