ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ การสร้างเสริมสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 2

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ การสร้างเสริมสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 2 ในระหว่างวันที่ 7-8 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา สามารถเข้าดูรายละเอียดในการลงทะเบียนได้ที่ website ต่อไปนี้ http://www.medicine.up.ac.th