ประชาสัมพันธ์โควตาแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ รอบที่ ๒ จังหวัดนครปฐม

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม แจ้งโควตาแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ รอบที่ ๒ จำนวน ๑๔ โควตา รายละเอียดตามเอกสารแนบ