ประชาสัมพันธ์การจัดสอบอัตนัยประยุกต์ (MEQ) ด้วยข้อสอบกลาง

ศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ประกาศการจัดสอบอัตนัยประยุกต์ (MEQ) ด้วยข้อสอบกลาง เพื่อรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (พ.ศ.๒๕๖๒) ครั้งที่ ๑ วันอาทิตย์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๒ และครั้งที่ ๒ วันอาทิตย์ที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๒ รายละเอียดตามเอกสารแนบ