สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครแพทย์พี่เลี้ยงโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ประจำปี ๒๕๖๒

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครแพทย์พี่เลี้ยงโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อปฎิบัติงานในสาขา อายุรศาสตร์ ศัลยศาสตร์ สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา กุมารเวชศาสตร์ ออร์โธปิดิกส์ รอบที่ ๑ รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๒ ตุลาคม - ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ รอบที่ ๒ รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒ - ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒ รายละเอียดการรับสมัครตามเอกสารแนบ