โรงพยาบาลจุนประชาสัมพันธ์โครงการ Wianglor 10 K "วิ่งเพื่อ คน นก ป่า"

โรงพยาบาลจุนประชาสัมพันธ์โครงการ Wianglor 10 K "วิ่งเพื่อ คน นก ป่า" วันที่ 15-16 ธันวาคม 2561 เพื่อหาเงินรายได้เข้าสมทบทุนเพื่อพัฒนาโรงพยาบาลจุน อนุรักษ์ป่าไม้ และพันธุ์นกยูงไทย รายละเอียดตามเอกสารแนบ