ศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม กำหนดจัดสอบเพื่อขอรับการประเมินฯ ประจำปี 2562-2563

ศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม กำหนดจัดสอบเพื่อขอรับการประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ประจำปี 2562-2563