แนวทางปฎิบัติสำหรับนักศึกษาแพทย์ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาเพื่อไปปฎิบัติงานชดใช้ทุน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ และแนวทางปฎิบัติสำหรับแพทย์กรณีสอบไม่ผ่านใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม

แนวทางปฎิบัติสำหรับนักศึกษาแพทย์ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาเพื่อไปปฎิบัติงานชดใช้ทุน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ และแนวทางปฎิบัติสำหรับแพทย์กรณีสอบไม่ผ่านใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม