นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 4

นายกชกร อินต๊ะมูล

นางสาวฉัตรสุดา ณะคราม

นางสาวธัญญาพร สุริยไพทูรย์

นายธีรนัย เหล่ากาวี

นายปภังกร โตละหาน

นางสาวปัญญาพร เจริญรุ่งเรืองชัย

นางสาวปิยะดา อารีรอบ

นางสาววิสมนทิพย์ ถิ่นทวี

นางสาวศรัณย์พร เชื้อหมอ

นายศิลา กองวัฒนาสุภา

นายศุภโชค เจียวก๊ก

นายศุภศักดิ์ สายยิ้ม

นายสภาพัฒน์ สายวดี

นายอธิพัฒน์ จันทะวีระ