นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 5

นสพ.กริษฐา ศุภกังวาน

นสพ.กฤตยชญ์ ภคประสิทธิ์

นสพ.โกวิท ประทุมศรี

นสพ.ธนัชพร ยินยอม

นสพ.ชวัลวิทย์ กิจวัฒนานันท์

นสพ.นิรันดร์ ศรีชู

นสพ.พงษ์พัฒน์ คำแดง

นสพ.ศุภกร ไชยนา

นสพ.อัมรินทร์ วิชิตพันธ์