นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 5

นายพัฒนพล ต้องใจ

นายจักรกฤษณ์ แก้วทอง

นายสุริยา แสนประเสริฐ

นายวีรพันธ์ จันทรายมูล

นางสาววรพรรณ คำอยู่

นางสาวร่มฉัตร มุดเจริญ

นางสาวชลธิชา สังฆชาย

นางสาวหงส์ตรี สุจริต

นางสาวอมรรัตน์ ด้วงมะโน

นางสาววรวลัญช์ ฟักทอง

นางสาวทิพย์อาภา พรหมอนันต์

นางสาวภัทรวดี อุดม

นายนครินทร์ อุตรพงษ์

นางสาวมนัสนันท์ ศิริปรัชญานุกุล

นายบุชชยา แสนศรี