นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 5

นางสาวญาดา ชูกลิ่น

นางสาวณวรรณ ปันต่า

นายณัฐวุฒิ จันจะนะกาญจน์

นายนพสวัสดิ์ ทาแกง

นายบูชา มอห้ำหมาด

นางสาวปนัดดา สงวนเรือง

นายปริญญา เลิศนิธิกรกุล

นางสาวพิริยา พรหมจารี

นางสาวรัตน์กนิษฐ์ ดำรงสันติพิทักษ์

นางสาววราสินี ปัญญา

นางสาววลัยลักษณ์ ปิ่นดี

นางสาวศรัณย์รัชต์ ว่องวรานนท์

นางสาวอัฐญาณี ขวกเขียว