นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 6

นสพ.ญาดา มูลพิจิตร

นสพ.ธนกร ศรีธิยศ

นสพ.พรรณทิพา เพชรทัด

นสพ.มาโนชญ์ ลีชุติวัฒน์

นสพ.อัจฉรานันท์ ประวัติศิลป์