นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 6

นางสาวมนัสนันท์ ศิริปรัชญานุกุล

นางสาวภัทรวดี อุดม

นางสาวชลธิชา สังฆชาย

นางสาวทิพย์อาภา พรหมอนันต์

นายนครินทร์ อุตรพงษ์

นายบุชชยา แสนศรี

นายพัฒนพล ต้องใจ

นางสาวหงส์ตรี สุจริต

นางสาววรพรรณ คำอยู่

นางสาววรวลัญช์ ฟักทอง

นายสุริยา แสนประเสริฐ

นางสาวร่มฉัตร มุดเจริญ

นางสาวอมรรัตน์ ด้วงมะโน

นายวีรพันธ์ จันทรายมูล