นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 6

นสพ.กฤติกัญจน์ ไทยศรีสุข

นสพ.ครรชิต ปัญเศษ

นสพ.ชากรณัช เขื่อนวัง

นสพ.ณัฐธิดา สอนอาจ

นสพ.พิพัฒน์ โมคทิพย์

นสพ.พิสุทธิ์ สารมะโน

นสพ.รัตนชัยภัสณ์ ศรีบุญเพ็ง

นสพ.สิทธิชัย แก้ววินัด

นสพ.อาลักษณ์ วรรณธะพิสุทธิ์

นสพ.ฮาลาวี มะยีงอ

นสพ.สกนธ์ โดยคำดี