นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 6

นสพ.กัญญาณัฐกานต์ กรมเมือง

นสพ.ไกรพิชิต ปรุงฆ้อง

นสพ.จิรศักดิ์ วรรณชัย

นสพ.ชัชวาล ตั๋นคำ

นสพ.ประชาธิป พลลาภ

นสพ.ภูวณ ปุณณภพระพี

นสพ.รุ้งอุษา นาคคงคำ

นสพ.ฤทัยรัตน์ แสงนา

นสพ.วารุณี สินธุพันธุ์ประทุม

นสพ.อุทิศ ศรีวิชัย