นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 6

นสพ.กานต์ชนิตา ไชยแก้ว

นสพ.คมกริช อัศวภาดา

นสพ.จันทิมา สิริโสภณวัฒนา

นสพ.จีราวรรณ กิติจันทร์

นสพ.ชวพงศ์ วารีรัตน์

นสพ.ไตรภพ ทองงามดี

นสพ.เบญจวรรณ นาคลมัย

นสพ.สรัลรัศมิ์ กีรติธีระกุล

นสพ.สามารถ จันทร์ฤทธิ์

นสพ.สิรินภา บัวชุม