เจ้าหน้าที่ศูนย์แพทย์

นางสาวดวงใจ ยาสุวรรณ

นักทรัพยากรบุคคล

นายกิตติคุณ บุญแสนไชย

นักวิชาการศึกษา

นางฐิตารีย์ ยศธนเศรษฐ์

นักวิชาการศึกษา

นางสาวประทุมพร สุยะ

นักวิชาการศึกษา

นางสาวพิมพร อินทร์น้อย

นักวิชาการศึกษา

นางสาวสิริวิมล ไชยมงคล

นักวิชาการศึกษา

นางศิริญพร ศักดิ์ศรชัย

พนักงานธุรการ

นางวิจิตรา แก้วอ้าย

พนักงานทั่วไป