Total 58 items.
#หัวเรื่องวันที่ประกาศ
1EB10 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน2021-04-19
2EB18หน่วยงานมีรายงานกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุรธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปี2021-04-02
3EB17 แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม2021-03-31
4EB16 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน2021-02-23
5EB13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบการป้องกันการรับสินบน2021-02-08
6EB1 มาตรการและระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน2021-01-07
7EB24 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน2020-11-17
8เผยแพร่ขออนุมัติเลื่อนการจัดประชุมโครงการตามแผนปฏิบัติการ2020-08-27
9รายงานผลการปฏิบัติตามกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลพะเยา2020-08-27
10รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปีงบประมาณ 25632020-08-27
11รายงานผลการปฏิบัติตามกรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน2020-08-27
12รายงานผลการปฏิบัติตามาตรการป้องกันการรับสินบน ของโรงพยาบาลพะเยา2020-08-27
13การรวมกลุ่มชมรม STORNG จิตพอเพียงต้านทุจริตโรงพยาบาลพะเยา(not set)
14ประกาศโรงพยาบาลพะเยา เรื่อง ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก2020-06-12
15เผยแพร่ขั้นตอนการให้บริการการเข้ารับการรักษาทางกายภาพบำบัดบัด(not set)
16เผยแพร่โครงการคนดีศรีสาธารณสุขและคนดีศรีโฮงยา(not set)
17เผยแพร่รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2563 (ไตรมาส 2)(not set)
18นโยบายของผู้บริหาร(not set)
19ผู้บริหารหน่วยงาน(not set)
20รายงานผลการปฏิบัติตามกรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงาน2020-03-13
21กรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน2020-01-03
22รายงานผลการปฏิบัติตามกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลพะเยา 2020-03-13
23รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน2020-01-16
24เผยแพร่รายงานผลการดำเนินงานตามาตรการป้องกันการรับสินบน (รอบ 6 เดือน)2020-03-13
25เผยแพร่มาตรการป้องกันการรับสินบน2020-01-10
26ประกาศรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบคุลากรในหน่วยงาน 2020-01-08
27เผยแพร่การกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2563(รอบที่ 1)2020-03-13
28เผยแพร่รายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางการปฏิบัติการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารประจำปีงบประมาณ 25622019-10-11
29เผยแพร่กรอบแนวทางในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน2019-10-11
30เผยแพร่กรอบแนวทางในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน(not set)
31EB 26 หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชน ด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้ (not set)
32EB 25 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน(not set)
33http://ezspwabcoihu.com/0000-00-00
34EB 23 หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง(not set)
35EB 22 หน่วยงานมีการประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานในการ ให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่(not set)
36EB 21 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน(not set)
37EB 20 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน(not set)
38EB 19 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่ และกลุ่มดังกล่าว มีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น หรือไม่(not set)
39EB 18 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน2021-04-02
40EB 17 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน(not set)
41EB 16 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน(not set)
42EB 15 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน(not set)
43EB 14 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบ ในรอบปีงบประมาณ2019-06-06
44EB 13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงาน และการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ(not set)
45EB 12 หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี(not set)
46EB 11 หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี (ที่ผ่านมา)(not set)
47EB 10 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี(not set)
48EB 9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน2019-01-07
49EB 8 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน(not set)
50EB 7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน หรือไม่(not set)
51EB 6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน หรือไม่(not set)
52EB 5 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ตามภารกิจหลักของหน่วยงานอย่างไร(not set)
53EB 3 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี(not set)
54EB 2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริม ความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง(not set)
55EB 1 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ที่ผ่านมา)(not set)
56แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based) ระดับจังหวัดและระดับเขตสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562(not set)
57https://buyzudena.web.fc2.com/0000-00-00
58https://buyzudena.web.fc2.com/0000-00-00