รายงานผลการปฏิบัติตามกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลพะเยา

หัวเรื่องรายงานผลการปฏิบัติตามกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลพะเยา
รายละเอียดรายงานผลการปฏิบัติตามกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลพะเยา ตั้งแต่ 1 มีนาคม - 31 กรกฎาคม 2563
เอกสารประกอบ
วันที่เริ่มประกาศ2020-08-27
วันที่สิ้นสุดประกาศ(not set)