โครงการ Happy Money Program

หัวเรื่องโครงการ Happy Money Program
รายละเอียดวัตถุประสงค์ เพื่อช่วยในกำรก ำหนดแนวทำงและมำตรกำรในกำรแก้ไขปัญหำทำงด้ำนกำรเงิน
ของเจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุขต่อไป
เอกสารประกอบ
วันที่เริ่มประกาศ2018-06-07
วันที่สิ้นสุดประกาศ(not set)